ReadyPlanet.com
dot dot


3 วัน / 2 คืน พระนครศรีอยุธยา – สมุทรสงคราม

 3 วัน/2 คืน พระนครศรีอยุธยา – สมุทรสงคราม

วันที่ 1 (วันศุกร์)  พระนครศรีอยุธยา  
เช้า เดินทางออกจากกรุงเทพฯ โดยรถตู้ปรับอากาศ พร้อมมัคคุเทศก์สู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                            นำท่านเยี่ยมชม พระราชวังบางปะอิน และวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ
พระราชวังบางปะอิน สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง สมัยกรุงศรีอยุธยา ใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อนสำหรับพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาจวบจนกระทั่งเสียกรุงศรีฯให้พม่า หลังจากการเสียกรุง พระราชวังบางปะอินถูกปล่อยให้รกร้าง และกลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งเมื่อครั้งสุนทรภู่ ซึ่งได้ตามเสด็จรัชกาลที่ ๑ ไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรี โดยได้ประพันธ์ถึงพระราชวังบางปะอินไว้ใน นิราศพระบาท จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ ๔ จึงได้เริ่มมีการบูรณะพระราชวัง และในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ โดยได้สร้างพระที่นั่ง พระตำหนัก และตำหนักต่างๆ ขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับรับรองพระราชอาคันตุกะและพระราชทานเลี้ยงในโอกาสต่างๆ 
วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา บนเกาะลอย ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดที่ในหลวงรัชกาลที่ 5 โปรดฯ ให้สร้างขึ้น เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อครั้งเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอิน จุดเด่นจะอยู่ที่การใช้สถาปัตยกรรมแบบโกธิค เลียนแบบโบสถ์ของศาสนาคริสต์
ด้วยที่ตั้งของวัดนี้ อยู่บนเกาะกลางน้ำ ทำให้การจะเดินทางไปยังวัด ต้องมาทางเรือหรือนั่งกระเช้าเข้ามาเท่านั้น วัดนิเวศน์ธรรมประวัติราชวรวิหาร เลยมี กระเช้าไฟฟ้าลอยน้ำ ที่เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของวัดโดยกระเช้าจะออกทุก 5-10 นาที นั่งได้ 4-5 คน โดยประมาณ
เดินทางต่อไปยังตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา เพื่อเยี่ยมชม วัดพนัญเชิง และวัดใหญ่ชัยมงคล 
วัดพนัญเชิง เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญวัดหนึ่งของอยุธยา ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไตรรัตนายก (หลวงพ่อโต หรือซำปอกง) พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอยุธยาที่ได้รับความเคารพบูชาทั้งในหมู่คนไทยและคนจีนมาอย่างยาวนาน 
            วัดใหญ่ชัยมงคล เดิมมีชื่อว่า ‘วัดป่าแก้ว’หรือ‘วัดเจ้าไท’ มีจุดท่องเที่ยวเด่น 2 จุดในวัดคือ เจดีย์องค์ใหญ่ "พระเจดีย์ชัยมงคล" เชื่อว่าได้รับการปฏิสังขรณ์ในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และภายในเจดีย์นั้นได้มีการค้นพบชัยมงคลคาถาบรรจุอยู่ จุดที่ 2 คือ พระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอน ลักษณะเป็นสีขาว ห่มคลุมด้วยจีวรตลอดทั้งร่าง ประดิษฐานอยู่บนพื้นที่เดิมของพระวิหารเก่า
  รับประทานอาหารกลางวัน 
เข้าพักที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ หรือเทียบเท่า
บ่าย    นำท่านเยี่ยมชม วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดมหาธาตุ และวัดไชยวัฒนาราม  
วัดพระศรีสรรเพชญ์ หรือ วัดพระศรีสรรเพชญ หนึ่งในมรดกโลก เป็นอดีตวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณอยุธยา สร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2035 โดยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ วัดพระศรีสรรเพชญ์ มีจุดที่น่าสนใจที่สำคัญ คือ เจดีย์ทรงลังกาสามองค์ ตั้งเรียงรายโดดเด่น รอบพระเจดีย์รายล้อมด้วยพระอุโบสถ พระวิหาร ที่วางผังการก่อสร้างได้เป็นระเบียบ นับว่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญของไทยที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ พื้นที่ภายในวัดกว้างขวาง และงดงามด้วยโบราณสถาน พระพุทธรูปเก่าแก่ และสิ่งก่อสร้าง ต่างๆ แม้จะทรุดโทรมไปตามกาลเวลา แต่ยังคงร่องรอยของความใหญ่โตอลังการของสถาปัตยกรรมไว้
วัดมหาธาตุ เป็นหนึ่งในวัดที่อยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 1917 สมัยขุนหลวงพระงั่ว หรือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 และมาสร้างแล้วเสร็จในสมัยสมเด็จพระราเมศวร ในปี พ.ศ. 1927 สมเด็จพระราเมศวรทรงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปบรรจุไว้ในพระปรางค์ประธาน ความสำคัญของวัดมหาธาตุนั้น นอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุแล้ว ยังถือเป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางเมือง และเป็นสถานที่จัดพระราชพิธีต่าง ๆ ของกรุงศรีอยุธยาอีกด้วย สิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวภายในวัด คือเศียรพระพุทธรูปอายุกว่าร้อยปีในรากไม้  เป็นพระพุทธรูปหินทรายเหลือแค่ส่วนเศียร สำหรับองค์พระนั้นหายไป เป็นศิลปะอยุธยา วางอยู่ในรากโพธิ์ข้างวิหาร คาดว่าจะหล่นลงมาอยู่ที่โคนต้นไม้ในสมัยเสียกรุง จนรากไม้ขึ้นปกคลุม ทำให้มีความงดงามแปลกตา กลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
วัดไชยวัฒนาราม สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2173 โดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง บนที่ที่เป็นบ้านเดิมของพระองค์เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายพระราชมารดา แต่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือนครละแวกโดยจำลองแบบมาจากปราสาทนครวัด  วัดไชยวัฒนารามเป็นวัดหลวงที่บำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์สืบต่อมาหลังจากนั้นทุกพระองค์ จึงได้รับการปฏิสังขรณ์สืบต่อมาทุกรัชสมัย เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงศพพระบรมวงศานุวงศ์เกือบทุกพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสิ้นพระชนม์ก็ได้ถวายพระเพลิงที่วัดนี้
        รับประทานอาหารเย็น 
          พักผ่อนตามอัธยาศัย   

วันที่ 2 (วันเสาร์)  พระนครศรีอยุธยา – สมุทรสงคราม  
          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม และเช็คเอาท์            
เดินทางไปยัง ตำบลคลองโคน อำเภอสมุทรสงคราม เพื่อทำกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน
ชมระบบนิเวศน์ป่าชายเลน แวะให้อาหารลิงแสม ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ชมการถีบกระดานเลน
เก็บหอยแครง และรอเคยเพื่อทำกะปิคลองโคน ล่องเรือชมฟาร์มหอยแมลงภู่ และร่วมปลูกป่าชายเลน
รับประทานอาหารทะเลแบบพื้นบ้าน 
บ่าย เดินทางต่อไปยัง อำเภออัมพวา เป็นอำเภอหนึ่งในสามของจังหวัดสมุทรสงคราม 
นำท่านเยี่ยมชมวัดบางกุ้ง  หนึ่งใน Unseen Thailand
วัดบางกุ้ง สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว คือพระอุโบสถเก่าแก่ ที่ถูกปกคลุมด้วยรากของต้นโพธิ์ ต้นกร่าง และต้นไทรขนาดใหญ่ ด้านในมีพระพุทธรูปให้ขึ้นไปปิดทองพระขอพร เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่สมัยอยุธยาตอนปลาย ชาวบ้านเรียกกันว่า “หลวงพ่อโบสถ์น้อย” มีผู้ให้ความเคารพศรัทธาจำนวนมาก นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีอนุสาวรีย์ของพระเจ้าตากสินมหาราชและหุ่นนักมวยแห่ง ค่ายบางกุ้ง ด้วยที่วัดบางกุ้งนี่เองตามประวัติศาสตร์ ระบุว่า เคยเป็นที่ตั้งของค่ายทหารช่วงสงครามเสียกรุงครั้งที่ 2 และเป็นค่ายทหารของพระเจ้าตากสิน 
เข้าพักที่ โรงแรมกนกรัตน์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า 
เย็น    เดินชมตลาดน้ำอัมพวา 
เทศบาลตำบลอัมพวา โดยความร่วมมือร่วมใจของชุมชนในท้องถิ่นได้พลิกฟื้นตลาดน้ำอัมพวาในอดีตกลับมา เพื่ออนุรักษ์ความเป็นอยู่ของชุมชนริมน้ำ โดยปรับเวลามาเป็นช่วงเวลาเย็นๆ ชาวบ้านจะพายเรือนำสินค้ามาขายหลากหลายชนิด บ้างก็วางขายริมสองฝั่งคลอง ทั้งอาหารไทย อาหารทะเล ผลไม้ พืชผัก ขนม ของกินของใช้ ของฝาก ของที่ระลึก ให้นักท่องเที่ยวได้จับจ่ายใช้สอยกันอย่างเพลิดเพลิน โดยให้ชื่อตลาดน้ำแห่งนี้ว่า "ตลาดน้ำยามเย็น" ซึ่งจะมีประจำทุกวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 16.00 น.เป็นต้นไป 
รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

วันที่ 3  (วันอาทิตย์)  สมุทรสงคราม – นครปฐม – กรุงเทพฯ
ใส่บาตรพระตอนเช้าตรู่  
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม และเช็คเอาท์           
จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมตลาดน้ำท่าคา และ อุทยาน ร. 2 
ตลาดน้ำท่าคา บรรยากาศจะไม่คึกคักเท่าตลาดอัมพวา แต่ให้ความรู้สึกของวิถีชีวิตของชาวบ้านและชาวสวนริมคลองแบบแท้จริง ร้านขายของมีทั้งที่ขายกันบนบก และแบบพายเรือมาขาย โดยเน้นขายสินค้าทางการเกษตรแลผลิตภัณฑ์ในชุมชน เช่น ผักพื้นบ้าน ผลไม้ น้ำสมุนไพร น้ำตาลสดอุทยาน ร.2 หรือที่มีชื่อเต็มว่า “อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ออกแบบมาในลักษณะอาคารทรงไทย ด้านในมีการจัดแสดงศิลปวัตถุโบราณสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องเบญจรงค์, หัวโขน และเครื่องถ้วย  
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะสักการะพระปฐมเจดีย์ 
วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เป็นที่ประดิษฐานองค์พระปฐมเจดีย์ซึ่งถือว่าเป็นพระสถูปเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พระปฐมเจดีย์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นองค์ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยโปรดเกล้าฯให้สร้างครอบพระเจดีย์องค์เดิม การก่อสร้างเจดีย์ครอบองค์ใหม่เสร็จเรียบร้อยในสมัยรัชกาลที่ 5 รวมเวลาก่อสร้าง 17 ปี พระเจดีย์องค์ใหม่มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงกลม รูประฆังคว่ำแบบลังกา มีความสูงจากพื้นดินถึงยอดมงกุฎ ประมาณ 120.5 เมตร ฐานวัดโดยรอบประมาณ 233 เมตร) ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้ทรงบูรณะวัดพระปฐมเจดีย์ให้สง่างามมากขึ้น และถือว่าวัดพระปฐมเจดีย์เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 6 
        ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ Special Program 2021

Klong Maha Sawat
3 วัน / 2 คืน กระบี่-ตรัง
4 วัน /3 คืน เชียงราย - เชียงใหม่
3 day/2 night Udon Thani/ Bueng Kan/ Nakhon Phanom
3 day/2 night Bangkok – Nakhon Ratchasima – Buriram
3 day/2 night Loei & Udon ThaniCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ABSOLUTELY FANTASTIC HOLIDAYS Co.,Ltd. (AF Holidays)

140 Nonthaburi 27,
Sanambinnam, Tha Sai, Muang,
Nonthaburi 11000, Thailand

Tel. 02-525-0909
Fax 02-526-7156

For more information
Please contact : info@absolutelyfantasticholidays.com